بخش وبلاگ ایران مترجم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

گواهی های آموزشی

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم:

 1. گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: ترجمه رسمی گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.
 2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: ترجمه رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمان های دولتی صادر شده باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 3. گواهی های مراکز آموزشی دوره های زبان: ترجمه رسمی گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر اینصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 4. گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: ترجمه رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

 1. گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها: ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران با دارابودن مهر مرجع صادر کننده قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: ترجمه رسمی گواهی نامه های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی با دارابودن مهر جهاد دانشگاهی قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

ادامه دارد…

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

 

راهنمای تایید رسمی مدارک

راهنمای تایید رسمی مدارک _ قسمت اول

 

گواهی تولد: ترجمه رسمی گواهی تولد با مهر پزشک مربوط و تایید دادگستری و امور خارجه سازمان نظام پزشکی فقط تا ۱۵ روز بعد از تولد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. پس از گذشت ۱۵ روز، ترجمه رسمی گواهی تولد با ارائه شناسنامه و تایید پزشک یا مامای معتمد و تایید سازمان نظام پزشکی، قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

گواهی فوت: ترجمه رسمی گواهی فوت همراه با اصل و دارابودن مهر ثبت احوال قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. کلیه گواهینامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر آن سازمان قابل ترجمه رسمی جهت مهر مترجم، و تایید دادگستری و امور خارجه است. ضمنا در شهرستان ها دفتر مربوطه واقع در بهشت زهرا این وظیفه را به عهده دارد. با دارا بودن شرایط بالا نیازی به ارائه شناسنامه باطل شده متوفی نیست.

کارت ملی: جهت مهر مترجم، اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه، اصل کارت ملی عکس دار باید موجود باشد.

گواهی تجرد: ترجمه رسمی گواهی تجرد در صورتی که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصیه) صادر شده باشد، قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

سند ازدواج: ترجمه رسمی سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون خط خوردگی و با دارابودن مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. ضمنا ترجمه رسمی عقد موقت (مدت دار) قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست. ترجمه رسمی گواهی ازدواج موقت یا ترجمه رسمی اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی سند ازدواج، شناسنامه یکی از طرفین ازدواج باید ارائه شود.

رونوشت سند ازدواج: ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

راهنمای تایید رسمی مدارک

راهنمای تایید رسمی مدارک

گواهینامه رانندگی: ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است و اسناد و مدارک عکس گواهینامه ارزش قانونی جهت ترجمه رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه ندارد.

شناسنامه: ترجمه رسمی شناسنامه در صورتی قابل تایید جهت مهر مترجم، توسط دادگستری و امور خارجه است که بدون خط خوردگی بوده و همراه با مهر ثبت احوال محل صدور باشد. همچنین اصل شناسنامه نیز باید موجود باشد.ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه رسمی آن قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه نیست، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

سند طلاق: ترجمه رسمی سند طلاق در صورتی که خوانا، بدون خط خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

رونوشت سند طلاق: ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی رونوشت محضری سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

گواهی عدم سوء پیشینه: ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا یک ماه پس از تاریخ صدور قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه نیست.

گواهینامه رانندگی بین المللی: تائید ترجمه رسمی و برابر اصل کپی گواهینامه که توسط مترجم رسمی انجام گردیده، از نظر این اداره کل بلامانع است.

گواهی مفقودی کارت گواهی نامه رانندگی : ترجمه رسمی گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت گواهی نامه رانندگی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

وصیت نامه: ترجمه رسمی وصیت  نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه رسمی جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی هستند.

کارت پایان خدمت: ترجمه رسمی کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت و معافیت قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج_دارالترجمه ۹۱۱: سفارت ها می توانند در صورت لزوم ترجمه رسمی سند ازدواج را که بعنوان یکی از انواع اسناد مالکیت به شمار می آید دال بر ازدواج و تاهل درخواست نمایند. این سند که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می شود جهت ترجمه رسمی علاوه بر ارائه اصل آن بایستی اصل شناسنامه یکی از طرفین را نیز تحویل دارالترجمه نمایید. در ادامه برخی عبارات رایج در سند ازدواج و نیز معادل های پیشنهادی آنها را در ترجمه رسمی مشاهده می کنید:

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه 911

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه ۹۱۱

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه سند ازدواج (بخش اول)  

معادل انگلیسی

واژه یا عبارت فارسی

Permanent  marriage contract

عقد نکاح دائم

Has the obligation to

مکلف است که

Marriage registry

دفتر ازدواج

Conditions stipulated in marriage certificate

شرایط مندرج در قباله ازدواج

Spouses

زوجین

Conditions stipulated through a separate binding contract

شرایط ضمن عقد خارج لازم

Justice Administration

دادگستری

State Registry of Deeds and Landed-Estate Properties

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Marriage Certificate

سند ازدواج

Marriage Registry

حوزه ثبتی

Entry Number

شماره ترتیب

The husband

زوج

The wife

زوجه

Particulars

مشخصات

Marriage portion

صداق/مهر

A volume of the Holy Koran

یک جلد کلام‌الله مجید

A debt of the husband to the wife

دین زوج به زوجه

Payable on demand

عندالمطالبه

Notary of marriage

سردفتر ازدواج

Application for divorce

تقاضای طلاق

Divorced

مطلقه

To get divorced

خود را مطلقه کردن

The husband’s affliction with diseases hard to treat

ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج

As discerned/adjudged by a competent court of law

طبق نظر دادگاه صالح

In contrast with the wife’s family interests and dignity

منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه

The husband’s conviction of five years or more imprisonment by a final decree

محکومیت شوهر به حکم قطعی دادگاه به ۵ سال حبس یا بیشتر

Where the sentence has been carried out

در صورتی که حکم مجازات در حال اجرا باشد

To abandon the family life without justification

زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک گفتن

To commit an offense incompatible with dignity and family prestige of the wife

ارتکاب جرمی که مغایر با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه باشد

Final judgment/ final decree

حکم قطعی

Final conviction

محکومیت قطعی

Interlocutory order

قرار اعدادی

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

رزومه کاری و تحصیلی

رزومه کاری و تحصیلی

رزومه و سی وی

رزومه کاری و تحصیلی شامل مهارت ها یا بیوگرافی متقاضی و نیز حاوی اطلاعاتی از تجربه وی در زمینه مربوطه است. رزومه به عنوان خود شخص در نزد کارفرما است. به منظور ترجمه رزومه و سی وی باید استاندارهای زبانی و استفاده از لغات مناسب را رعایت کرد. مترجم کارآزموده نه تنها باید متن رزومه را ترجمه کند بلکه باید آن را به فرمتی که در کشور مقصد قابل قبول است تبدیل کند.

تفاوت بین رزومه و سی وی

سی وی شامل گزارشی از دستاوردهای علمی و عملی متقاضی است. برخلاف رزومه، سی وی منظم شده نیست و غالبا برای پیشرفت های حرفه ای یا ادامه تحصیل مورد استفاده قرار می گیرد. کارفرما معمولا رزومه ی شما را درخواست می کند. حجم رزومه نباید بیشتر از دو صفحه باشد. با این حال، در اغلب موارد، برای این لغت از مفاهیم مترادفی نظیر: خلاصه کوتاهی از مهارت ها، دستاوردها و فرصت های شخصی، استفاده می کنند. قبل از ترجمه باید دید که از کدام مفهوم استفاده شده است.

در برخی از کشورها از کلمات مختلفی برای «رزومه» استفاده می کنند.

هنگامی که نیازمند ترجمه رزومه هستیم

معمولا بخش های کاری یا آموزشی کشورهای خارجی یا شرکت های چند شعبه ای به ترجمه با کیفیتی از رزومه نیاز دارند. علاوه بر این از رزومه به زبان خارجی برای دستیابی به فرصت های شغلی و ارتباط با همتایان بین المللی استفاده می شود. همچنین مممکن است از رزومه برای ادامه تحصیلات در خارج از کشور استفاده شود.

رزومه کاری و تحصیلی

رزومه کاری و تحصیلی

 ویژگی های ترجمه رزومه و سی وی

عناصر خلاصه و مشخصه های آنها بر اساس تاریخ وقوع یا با توجه به هدف متقاضی سازماندهی می شوند. علاوه بر تفاوت های ضروری در محتوا، رزومه ها ممکن است در ساختار بر اساس هویت متقاضی و هدف وی، متفاوت باشند. جهت افزیش کارایی رزومه ترجمه شده، ضروری است تا از کلمات برجسته و اصطلاحاتی که به درستی مزایا را نشان می دهند، استفاده کرد. اصطلاحاتی که در ترجمه رزومه و سی وی استفاده می شوند باید مناسب باشند، اختصارات، اسامی شرکت ها و سازمان ها باید بر اساس زبانشناسی و استانداردهای دستوری کشور مقصد باشند.

ساختار رزومه یا سی وی

به عنوان قاعده ای کلی، رزومه حاوی اطلاعات شخصی و راه های ارتباطی متقاضی، سوابق تحصیلی و صلاحیت های اضافی، تجارب، مهارت ها، فرصت ها، جوایز، امتیازات، شرکت در فعالیت های علمی (نظیر: نشریات) و سوابق کاری گذشته می باشد.

اشتباهاتی در ترجمه رزومه

– ترجمه تحت الفظی بدون انطباق متن

– نادیده گرفتن فرمت ساختاری کشور مقصد

– عدم تطبیق آدرس ها و دیگر اطلاعات تماس

– استفاده از واژگان غلط

– استفاده از عبارات نادرست و ضمیر«من»

– وجود تفاوت ها و غلط های املایی

و دیگر اشکالاتی که توسط مشتری در رزومه ایجاد می شود و مترجم متوجه آنها نمی شود.

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی نوع گفتاری و زبانی ترجمه است و موجب یک ارتباط میان زبانی بی‏وقفه می‏شود. در این ترجمه فرد با صدای بلند آنچه سخنران به زبان دیگری گفته است را تکرار می‏کند. بسته به شرایط و نیازهای موقعیت حاضر، ترجمه شفاهی انواع مختلفی دارد. در ادامه ۶ نوع اصلی ترجمه شفاهی (همزمان، پیاپی، همراه/مسافرتی، نجوایی، برنامه ‏ریزی شده تلفنی، تلفنی درخواستی) را مشاهده می‏کنید.

۶ نوع اصلی ترجمه شفاهی

 1. ترجمه شفاهی همزمان

در ترجمه شفاهی همزمان، مترجم باید در عین اینکه به جمله بعدی گوش می‏دهد و آن را درک می‏کند جمله قبلی را به زبان مقصد ترجمه کند. اگر بخواهیم دقیق شویم، نام «همزمان» نام بی‏مسمایی است: زیرا مترجمان نمی‏توانند قبل از فهم معنای کلی جمله ترجمه را شروع کنند.

مترجمان همزمان کلماتی که سخنران به زبان مبدأ می‏گوید را پردازش کرده و به خاطر می‏سپارند و در همین حین لغاتی که سخنران ۱۰-۵ ثانیه قبل گفته است را به زبان مقصد ترجمه می‏کنند. هدف ترجمه شفاهی همزمان توضیح و تعبیر نیست، بلکه هدف انتقال اصل زبان است.

ترجمه همزمان برای جلسات، کنفرانس‏ ها یا نمایش‏ های تجاری بزرگ مورد استفاده قرار می‏گیرد (این نوع ترجمه مشابه ترجمه‏ های سازمان ملل است). به طور معمول، مترجم شفاهی در حین انجام ترجمه همزمان در اتاقک‏هایی می نشیند، هدفون در گوش دارد و با میکروفن صحبت می‏کند.

مترجمان همزمان باید قاطع باشند، زیرا زمانی برای ارزیابی نکات مثبت و منفی ترجمه‏ های مختلف یا به یاد آوردن اصطلاح درست در زبان مقصد وجود ندارد. هرگونه تأخیر باعث می‏شود تعدادی از لغات (و شاید یک نظر کامل) که سخنران بیان کرده از دست برود.

 1. ترجمه شفاهی پیاپی

در طول ترجمه شفاهی پیاپی سخنران هر ۵-۱ دقیقه متوقف می‏شود (معمولا در آخر هر پاراگراف یا نظر کامل) و سپس مترجم وارد شده و آنچه گفته شده را به زبان مقصد ترجمه می‏کند.

ممکن است از ترجمه پیاپی در جلسات کاری کوچک‏تر یا در جایگاه شاهد در دادگاه ‏ها استفاده شود. این نوع ترجمه نوع رفت و برگشتی ترجمه شفاهی است، زیرا تعدادی از سخنرانان زبان‏ های مختلف به نوبت صحبت کرده و سپس صحبت‏ های‏شان ترجمه می‏شود.

یکی از مهارت‏ های کلیدی برای ترجمه پیاپی یادداشت ‏برداری است، زیرا تعداد کمی از افراد می‏توانند یک پاراگراف کامل را با یک‏بار شنیدن و با جزئیات کامل به خاطر بسپارند.

مترجم شفاهی

مترجم شفاهی

 1. ترجمه شفاهی همراه/مسافرتی

مترجمان همراه/مسافرتی می‏توانند تقریبا شبیه یک دستیار عمل کرده و مراجعان را در حین سفرها(ی کاری) هدایت کنند. این مترجمان ممکن است مراجعان را در جلسه یا جلسات زیادی همراهی نمایند.

مترجمان همراه تنها مترجم نیستند، بلکه اغلب اوقات به عنوان رابطان فرهنگی نیز عمل کرده و مسئولیت همه چیز از سفارش غذا گرفته تا بستن قراردادهای چند میلیون دلاری را برعهده دارند.

 1. ترجمه شفاهی نجوایی

ترجمه نجوایی مشابه ترجمه همزمان است؛ ولی با این تفاوت که مترجم از هدست یا میکروفن استفاده نمی‏کند، بلکه مترجم در کنار فرد (یا گروهی از افراد) که نیاز به ترجمه دارند می نشیند، سخنان را ترجمه کرده و به آرامی در گوش آنها نجوا می‏کند. این نوع ترجمه بیشتر به صدای مترجم بستگی دارد.

ترجمه نجوایی اغلب اوقات برای جلسات کاری که تنها یک نفر نیاز به ترجمه دارد یا به طور مثال در دادگاه‏ هایی که فردی در انتهای اتاق نیاز به ترجمه آنچه گفته می‏شود دارد استفاده می‏گردد.

 1. ترجمه شفاهی برنامه‏ ریزی شده تلفنی (ترجمه شفاهی از پشت تلفن یا OPI)

ترجمه شفاهی برنامه‏ ریزی شده تلفنی (که ترجمه شفاهی از پشت تلفن یا OPI نیز نامیده می‏شود) می‏تواند همزمان یا پیاپی باشد. این نوع ترجمه در طول یک ملاقات برنامه‏ریزی شده که مترجم شخصا طرفین ترجمه را نمی‏بیند و از طریق تلفن ترجمه را انجام می‏دهد صورت می‏گیرد.

اگر طرفین تماس از اینکه تنها صدای مترجم را بشنوند رضایت داشته باشند، ترجمه تلفنی می‏تواند به صورت همزمان انجام شود، در غیر این صورت ترجمه شفاهی باید به صورت پیاپی انجام گیرد.

اگر مترجم سخنرانان را نبیند و به سرنخ‏ های فرازبانی مربوط به شرایط و هدف سخنران دسترسی نداشته باشد، دقت ترجمه تلفنی همزمان نسبت به ترجمه تلفنی پیاپی به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‏کند. به طور کلی، ترجمه تلفنی به صورت پیاپی انجام می‏گیرد.

 1. ترجمه شفاهی تلفنی درخواستی

ترجمه تلفنی درخواستی برای افراد یا سازمان‏ هایی است که سریعا نیاز به ارتباط از میان موانع زبانی دارند. این نوع ترجمه، زمانی انجام می‏شود که یک طرف با خدمات تماس می‏گیرد، زبان‏ های موردنظر را انتخاب می‏کند و به مترجم وصل می‏شود. سپس مترجم روی خط می‏آید و مکالمه را ترجمه می‏کند.

ترجمه تلفنی درخواستی اغلب اوقات توسط خدمات مشتریان مراکز تماس، شرکت‏ها، سازمان‏ها، داروخانه ‏ها، مؤسسات پزشکی و قانونی که با جمعیت‏ هایی با دانش زبانی اندک سروکار دارند مورد استفاده قرار می‏گیرد.

مزیت ترجمه تلفنی درخواستی فراهم کردن مترجم در چند دقیقه است. با این حال، در نظر داشته باشید که مترجم بدون هیچ پیش زمینه‏ ای وارد گفتگو می‏شود و ممکن است اطلاعات زمینه‏ ای لازم برای ترجمه موفق گفتگو را در اختیار نداشته باشد.

در ترجمه شفاهی به چه چیزی توجه کنیم

در هر نوع ترجمه شفاهی که مورد نیاز شماست، نکته حائز اهمیت این است که به یاد داشته باشید در زمان انتخاب مترجم شفاهی، دانش تخصصی در زمینه موضوع گفتگو به اندازه تجربه ترجمه اهمیت دارد. مترجمان شفاهی باید توانایی شنیداری فوق‏العاده‏ ای داشته باشند. به علاوه، مترجمان شفاهی باید مهارت‏ های سخنرانی در جمع را در خود پرورش دهند و ظرفیت ذهنی لازم برای تبدیل بلافاصله اصطلاحات، عبارات عامیانه و دیگر موارد فرهنگی به عباراتی که مخاطب مقصد متوجه آنها شود را کسب کنند.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

دارالترجمه ۹۱۱ – ترجمه قرارداد

دارالترجمه ۹۱۱ – ترجمه قرارداد

دارالترجمه ۹۱۱ – ترجمه قرارداد

به طور کلی، قرارداد شامل اعداد، زمان و مکان امضاها، اسامی اعضاء، موضوع و قرارها، شرایط، آدرس ها و امضاء های اعضا می باشد. بیشترین قراردادهایی که ترجمه می شوند مربوط به قراردادهای تجاری هستند. قراردادها انواع مختلفی دارند.

مواقعی که قراردادها ترجمه می شوند

ترجمه ی قراردادها و پیشنهادات تجاری در طول همکاری یک شرکت با شرکتی خارجی، برای جلوگیری از رفتارهای نادرست و مشکلات حقوقی در مواقع عدم تطبیق بین مفاد قرارداد، الزامی است.

تفاوت های بین مفاهیم قرارداد

در جوامع بین المللی معانی زیادی برای کلمه ی «قرارداد» وجود دارد. به طور کلی، قرارداد رابطه قانونی بین موضوع های تجاری را بیان می کند. قراردادها ممکن است به شکل توافق نامه، معاهده، پیمان نامه و … وجود داشته باشند. هنگام ترجمه این اسناد می توانید از ترکیبات شناخته شده ( اجاره نامه، قرارداد دولتی و …) یا از کلماتی به انتخاب مشتری استفاده کنید.

دارالترجمه 911 - ترجمه قرارداد

دارالترجمه ۹۱۱ – ترجمه قرارداد

ویژگی های ترجمه ی قراردادها و دیگر اسناد قانونی

هنگامی که ترجمه قراردادهای قانونی و اسناد تجاری را انجام می دهید باید تعدادی از ویژگی های زبانشناختی و شاخه ای را در نظر بگیرید:

* حفظ شکل و ساختار متن اصلی: یا بصورت متنی مجزا ارائه شود یا قراردادی دو زبانه (شامل دو ستون باشد)

* ترجمه لغت به لغت، حفظ یکنواختی ترجمه ی کلمات، عدم ابهام در فرمول بندی، حذف اشتباهات، بی دقتی ها و غلط های املایی

* پشتیبانی از مشخصه های موضوعی بر اساس استانداردهای بین المللی، مترجم باید به موضوع مسلط باشد.

* رسمیت، عینیت، عدم وجود عناصر احساسی، تمبرهای حقوقی فاقد هویت

* ترجمه کامل از داده های الفبایی و دیجیتالی، شامل پاورقی ها و ضمیمه ها

* اصطلاحاتی که در ترجمه استفاده می شوند باید با ویژگی ها، اختصارات و اصطلاحات زبان مقصد هماهنگ باشند

در صورت عدم تطبیق با مشخصه های ترجمه ای، در زمان فروش، شرکت متحمل خسارت می شود. برای انجام ترجمه هایی با کیفیت بالا لازم است از نویسندگان متخصص در آن زمینه خاص استفاده کنید. در روند ترجمه به منظور بهینه سازی و بهبود کیفیت باید از بازخوردهای مشتریان در خصوص تایید اصطلاحات و اعتبار ترجمه، استفاده کنید.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

ترجمه رسمی سند مالکیت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند مالکیت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند مالکیت - دارالترجمه 911

ترجمه رسمی سند مالکیت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند مالکیت و معادل های پیشنهادی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک پس از تایید و احراز اصالت توسط دارالترجمه های رسمی و نیز دارا بودن تاییدیه های مربوطه وارد مرحله دوم می شود؛ یعنی زمانی برای ترجمه.در ترجمه رسمی اسناد مالکیت یکسری واژه ها یا عبارات رایج است که ما در این بخش سعی داشته ایم تعدادی از آنها را همراه با معادل های پیشنهادی برای شما مخاطبین فراهم نماییم:

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه سند رهن

واژه یا عبارت فارسی

معادل انگلیسی

سند رهن Mortgage deed
رهن، رهن کردن Mortgage
برگ اسناد رسمی Notarial form
دفترخانه اسناد رسمی Office of the Notary Public
تمام شش دانگ یک باب خانه The entirety of the complete six parts of a house
ثمن معامله Purchase money; Consideration
سند انتقال Deed of conveyance
مورد معامله Object of transaction
معامله قطعی Absolute transaction
حق‌الثبت Registration fee
حق التحریر Notary’s fee
فروشنده Vendor
خریدار Vendee
عوارض شهرداری Duties payable to municipality
بهای قبوض اقساطی Installment receipt fees
محل سکونت Place of domicile
ساکن در Domiciled at
مشتمل بر رهن Based on mortgage
که در زمان امضای این سند That at the ensealing of these presents
انتقال دهنده Grantor; Transferor
انتقال گیرنده، منتقل الیه Grantee; Transferee
انتقال دادن Grant; Transfer
وراث اموال منقول و غیر منقول Heirs
وراث و جانشینان Successors
معامله کردن To bargain
ملک را در تصرف قانونی خود دارم I am well seized of the premises
ملک طلق Indefeasible estate; Absolute property
هیچ گونه باری بر آن وارد نیست It is free from all encumbrances
از شمال؛ از جنوب؛ از شرق؛ از غرب Northerly; Southerly; Easterly; Westerly
مشمول مقررات محدودیت‌های بر و کف Subject to building line restrictions
مشمول محدودیت‌های تراکم ساختمانی Subject to zoning restrictions
حق ارتفاق Right of easement
حق استفاده از سیستم فاضلاب Drainage Rights
با منضمات و ملحقات به آن With the appurtenances thereof
خود را ملزم و متعهد کردن To bind oneself
یک قطعه زمین Parcel of land
واقع در Situated in
هبه کردن Grant
فک رهن Redemption of the mortgaged property

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه رسمی – بایدها و نباید های ترجمه با گوگل ترنسلیت

ترجمه رسمی – بایدها و نباید های ترجمه با گوگل ترنسلیت

آیا می‌توان به ترجمه ماشینی اعتماد کرد؟

دلایل زیادی می‌تواند فرد نیازمند به ترجمه را به استفاده از ترجمه ماشینی ترغیب کند که از جمله آنها می‌توان به کمبود زمان، حجم بالای متن برای ترجمه و فرار از هزینه کردن برای ترجمه متن اشاره کرد. در این شرایط افراد ممکن است به ماشین‌های ترجمه روی بیاورند که یکی از آنها گوگل ترنسلیت (Google Translate) نام دارد.

شاید عوامل زیر از مهم‌ترین عواملی  باشند که در ترجمه گوگل خلل وارد می‌کنند:

– بحث چند معنایی بودن واژه‌ها

– عدم درنظر گرفتن ترجمه واژه‌ها در بستر متن

– عدم تشخیص سبک و لحن متن

– عدم تشخیص آرایه‌ها و ترجمه تحت‌اللفظی آنها در بیشتر موارد

این ماشین‌ ترجمه بیشتر برای دانشجویانی کاربری دارند که می‌خواهند مقاله یا متن درسی خود را به راحت‌ترین، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش ممکن ترجمه کنند. اما آنها در بیشتر مواقع در اشتباهند! زیرا متون آنها اکثراً تخصصی است و باید از لغت‌نامه تخصصی برای آنها استفاده شود و این همان چیزی است که مترجم گوگل و دیگر ماشین‌های ترجمه نمی‌توانند تشخیص دهند!

ترجمه رسمی - بایدها و نباید های ترجمه با گوگل ترنسلیت

ترجمه رسمی – بایدها و نباید های ترجمه با گوگل ترنسلیت

پس ترجمه گوگل در چه زمانی کارایی دارند؟

– زمانی که در ترجمه دنبال معادل مناسبی برای کلمات هستید و در آنِ واحد معنایی به  نظر شما نمی‌رسد، می‌توانید از ترجمه گوگل به عنوان فرهنگ لغتی استفاده کنید که چندین معادل به شما پیشنهاد می‌دهد.

– با داشتن یک بکاپ آفلاین می‌توان در زمان عدم اتصال به اینترنت، ترجمه اولیه را دریافت نمود.

– شما می‌توانید در گوگل ترنسلیت یک لغت‌نامه سفارشی بسازید و با اضافه نمودن لغات مهم و پرکاربردتان به آن، در دفعات بعدی به ترجمه این لغات دسترسی سریع‌تری داشته باشید.

– هنگامی که کلمه‌ای را به گوگل ترنسلیت می‌دهید، اطلاعاتی از قبیل تعریف کلمه (اسم، فعل)، معادل‌های مختلف کلمه به زبان دیگر، مترادف‌ها و مثال‌ها به شما ارائه می‌شود.

– در صورت داشتن معادل بهتری برای ترجمه کلمه یا عبارت می‌توانید روی گزینه قلم کلیک کنید و معادل پیشنهادی خود را وارد کنید تا بدین صورت به بهبود ترجمه گوگل نیز کمک نمایید.

البته گوگل ترنسلیت دارای دیگر معایب و مزایا نیز هست؛ ولی در این بخش به چند مورد عمده اشاره شده است.

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید